Členská přihláška

Přihláška pro nového člena v .doc ZDE

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OHK PŘÍBRAM ?

Členy HK ČR prostřednictvím OHK mohou být právnické i fyzické osoby, které mají sídlo na území České republiky, provozující podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Základní práva a povinnosti člena HK ČR ve smyslu § 6 zák. č. 301/92 Sb.:

1. Člen HK má právo:

  • volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo být zvolena fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo ta, která je členem tohoto orgánu
  • využívat služeb poskytovaných komorou
  • obracet se ke smírčím komisím komory

2. Člen komory má povinnosti:

ČLENSTVÍ V  HK ČR - DAŇOVĚ UZNATELNÉ

Zákonem č. 545/2005 Sb. byl novelován zákon o daních zpříjmů a též § 24 odst. 2 písm. d). Znamená to, že účinností od 1. 1. 2006 jsou daňově uznatelné příspěvky též Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5% úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Členský příspěvek není předmětem DPH.