Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

  • Fyzické osoby
    U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy,  pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
    Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
    Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.
  • Právnické osoby
    U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování aj.).