Oborové příručky

 Příručka pro podnikání 2017

Datum: 08.06.2017

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

 Příručka k datovým schránkám 2016

Datum: 08.06.2017

Vážení podnikatelé,

vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě se v České republice stalo od 1. července 2009 z velké části minulostí. V účinnost vstoupil zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“). Ten fakticky zrovnoprávnil elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona musí používat nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby – chtějí-li si komunikaci zjednodušit, usnadnit a zlevnit, mohou si datovou schránku nechat zřídit na vlastní žádost.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem Česká pošta s.p., která zajišťuje provoz celého systému, rozesílá přístupové údaje apod.

Co zjistíte z příručky k datovým schránkám:

  • co je datová schránka
  • pro koho jsou datové schránky zřizovány
  • jaké osoby jsou oprávněné k přístupu do datové schránky
  • jak si zřídit datovou schránku
  • jak funguje doručování a odesílání datových zpráv.

Vypracoval Odbor legislativy, práv a analýz

 Příručka k GDPR

Datum: 28.06.2017

Vážení podnikatelé,

od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

GDRP právně závazný a vynutitelný ve všech členských státech EU. Evropská unie tak reaguje na rychlý rozvoj digitálního světa a posílit v této oblasti práva fyzických osob.

GDPR bude mít dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např. zaměstnanců, členů, partnerů atd.). Osobními údaji se dle GDPR rozumí:

„veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.

 Příručka k veřejným zakázkám

Datum: 28.06.2017

Vážení podnikatelé,

v roce 2014 schválila Rada Evropské unie 3 nové směrnice, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisejí. Významnou roli hrálo také to, že zákon o veřejných zakázkách byl dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti zejména z důvodu své komplikovanosti a nepřehlednosti. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto kritiku zareagovalo návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým mimo jiné tyto nové směrnice zapracovalo do českého právního řádu.

Tato příručka shrnuje základy zadávání veřejných zakázek, představí změny, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a upozorňuje na chyby, kterých se dodavatelé často dopouštějí. V následujících kapitolách si pomocí jednoduchých příkladů vysvětlíme některé základní pojmy, se kterými zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pracuje.

Vypracoval Odbor legislativy, práva a analýz

 Příručka Zaměstnávání cizinců

Datum: 05.10.2017

Vážení podnikatelé,

Na Hospodářské komoře České republiky jsme v každodenním kontaktu s podnikateli a vnímáme stále intenzivněji, jak je pro české firmy prakticky nemožné sehnat nové zaměstnance a jsou proto stále častěji nuceny obracet se na zahraniční pracovní trhy. Tato příručka vzniká v době, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v EU a české firmy jsou nuceny investovat nemalé finanční prostředky k přilákání pracovní síly ze zahraničí. Bohužel se jedná v mnoha případech o boj s větrnými mlýny, a to zejména z důvodu, že právní úprava zaměstnávání cizinců je v České republice velmi komplikovaná a celý proces je pro firmy nákladný a zdlouhavý. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto příručku, která podnikatelům vysvětlí základy této problematiky a upozorní na některá úskalí, se kterými se při náboru zaměstnanců ze zahraničí mohou setkat.

Vypracoval Odbor legislativy, práva a analýz

Příručka ke kontrolám

Úřad HK ČR v reakci na podněty podnikatelů, týkající se vzrůstajícího počtu kontrol jejich provozů ze strany různých orgánů státní správy, připravil sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.
Příručky jsou koncepčně připraveny tak, aby poskytovaly podnikatelům nezbytné základní informace o tom, jak příslušné kontroly probíhají, kdo je oprávněn je provést, jaká součinnost může být po podnikatelích vyžadována a konečně jaká mohou být učiněna zjištění, příp. jaké mohou být jejich následky.

Obecná příručka vychází z kontrolního řádu, obsahuje základní principy kontrol, oprávnění kontrolujících i kontrolovaných osob, mimo jiné zařazení výčtu nejčastějších kontrol, i kontrol specifických pro určité skupiny podnikatelů (kontrola Krajské hygienické stanice, České potravinářské a zemědělské inspekce, apod.).
 Prirucka ke kontrole_OBECNA_final

 Prirucka ke kontrole_DANOVA KONTROLA_final